Consulta pública prèvia a l’aprovació del reglament de funcionament del sistema intern d’informació de l’Ajuntament d’Urús

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’aprovació del reglament de teletreball, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 2. b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
 3. c) Els objectius de la norma.
 4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i que són:

 • El registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
 • Les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
 • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • Les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents
 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, estableix que totes les administracions locals han de disposar de sistemes interns d’informació que incorporin un canal d’alertes i articulin mesures de protecció de les persones alertadores.

L’entrada en vigor de la llei s’ha fet en dues fases; el passat 18 de juny va entrar en vigor per als ens locals de més de 10.000 habitants, i el proper 1 de desembre de 2023 entrarà en vigor per als municipis de menys de 10.000 habitants. A partir d’aquesta data serà aplicable a tots els ens locals de Catalunya sense distincions.

Els ens locals que optin per incorporar a la regulació del sistema intern d’informació algun dels articles que desenvolupa la Llei 2/2023 (referenciats en aquest document), hauran d’aprovar la norma reguladora necessàriament com un reglament.

 

 1. b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

Mitjançant aquest reglament i la instrucció es compleix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió.

El sistema intern d’informació es configura com el mitjà preferent per presentar alertes i incorpora els canals interns a través dels quals els alertadors poden presentar comunicacions amb la garantia de confidencialitat de la seva identitat, per fomentar la comunicació interna de la informació, que ha de permetre a la mateixa administració adoptar les mesures necessàries per fer front a les conductes que poden ser lesives per a l’interès públic.

La defensa de l’interès públic és un dels principis fonamentals que ha de regir l’actuació dels servidors públics. En aquest sentit, la creació del sistema intern d’informació contribueix a facilitar la comunicació de les actuacions que poden amenaçar l’interès públic. Permet, per una banda, esclarir els fets, reconduir les conductes impròpies i revisar les actuacions de l’Administració, i, per altra banda, evitar la normalització i la perpetuació de les conductes impròpies o de les infraccions que es puguin materialitzar. També permet sensibilitzar els servidors públics en matèria d’ètica en la gestió pública a partir de la seva col·laboració en la prevenció i detecció de conductes eventualment fraudulentes.

El sistema intern d’informació es configura com un mecanisme de detecció que permet a l’Ajuntament conèixer les accions o omissions contràries al dret, actuar per defensar l’interès públic, millorar la gestió pública, fer palès el compromís de l’organització i dels servidors públics amb la transparència, l’honestedat i la integritat, i, en últim terme, reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

La creació del sistema intern d’informació respon a la voluntat de l’Ajuntament d’impulsar polítiques de foment del bon govern i de millora de la qualitat democràtica de les institucions, a l’empara dels sistemes d’integritat institucional.

 1. Els objectius de la norma.

El reglament i la instrucció, que es dicten en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, tenen per objecte la creació i regulació del funcionament del sistema intern d’informació de l’Ajuntament d’Urús i de les entitats del seu sector públic amb què comparteixi mitjans.

El sistema intern d’informació està conformat per aquest reglament , la política o estratègia del sistema definida en el preàmbul del reglament, el responsable del sistema, i el canal intern d’informació.

La creació del sistema intern d’informació té els objectius següents:

 • Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l’interès públic.
 • Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir els informants o alertadors.
 • Afavorir el compliment normatiu per part dels càrrecs electes, el personal al servei de l’Ajuntament i les persones i entitats que inclou l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023 i d’aquesta disposició.
 • Fomentar i millorar el bon govern i promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió pública.
 • Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d’integritat de les organitzacions.
 • Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de la institució.
 1. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No hi ha més alternatives possibles.

Els ens locals que optin per incorporar a la regulació del sistema intern d’informació algun dels articles que desenvolupa la Llei 2/2023, hauran d’aprovar la norma reguladora necessàriament com un reglament.

L’aprovació d’un reglament municipal s’ha de realitzar de conformitat amb el procediment establert a l’article 49 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques d’acord amb la potestat reglamentària reconeguda a l’article 4 de Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.