Bústia Ètica

La Bústia Ètica i de Bon Govern, com a canal intern d’informació, és una de les peces que conformen el Sistema Intern d’Informació de l’Ajuntament d’Urús i de les entitats vinculades que el comparteixen.

La seva regulació es troba a la llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal segur de participació electrònica. Neix com una forma de reforçar la gestió pública, atesa la conveniència d’oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contràries a l’ordenament jurídic i /o les pautes ètiques de conducta i que tinguin rellevància per a l’interès general. Accions i omissions entre les quals, per tant, estan incloses també les esmentades en els art. 2 i 3 de la llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i també si es vol l’anonimat. Ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l’òrgan gestor i conèixer-ne l’estat de tramitació, fins i tot en els supòsits d’anonimat. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar la informació, sense patir represàlies.

És un mitjà de prevenció i detecció d’irregularitats que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació. I també incorpora eines per garantir els drets de la persona a qui se li atribueix la conducta irregular.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o amb coneixement de que són falsos.

La bústia ètica i de bon govern, en garantir la confidencialitat i l’anonimat, és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament. Sens perjudici d’admetre les comunicacions, mitjançant altres canals com ara: registre general, correu electrònic, per correu postal o de manera presencial.

La seva gestió correspon a la secretària de la corporació, el titular de la qual és el/la responsable del Sistema Intern d’Informació.

En l’exercici de les funcions relatives a la Bústia Ètica i de Bon Govern, la secretaria actua  sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l’actuació.

clica per presentar una denúncia.