Ple Municipal

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Urús està integrat per 5 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa. La seva actual composició, d’acord amb els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, és la següent:

Alcaldessa Presidenta:

Sra. Maria Sans Pi-Gibert (Junts x Urús CM)

Tinent d’Alcalde:

Sr. Isidre Ravetllat Lliuret (ERC-AM)

Regidors:

Sr. Jordi Ginesta Puig (Junts x Urús CM)

Sra. Marta Palmerola Codina (Junts x Urús CM)

Sra. Marta Alsina Bolos (Junts x Urús CM-Independent)

Secretaria:

Sra. Dolors Porta Pous

 • Competències

  Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Calendari

  El Ple celebra sessió ordinària cada dos mesos havent fixat la seva celebració, per acord plenari,  el primer divendres de cada 2 mesos, a les 18 hores
  al saló de sessions de l’ajuntament (Carrer Sant Climent número 3). Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

  Totes les sessions són obertes a la ciutadania.

 • Convocatòries dels Plens

  Si voleu visualitzar les convocatòries dels Plens, podeu accedir-hi aquí