Ple Municipal

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Urús està integrat per 4 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa. La seva actual composició, d’acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 20199, és la següent:

Alcaldessa Presidenta:

Sra Montserrat Medalla Vila (Junts x Urús)

Tinent d’Alcalde:

Sr. Isidro Ravetllat Lliuret (Junts x Urús)

Regidors:

Sr. Jordi Ginesta Puig (Junts x Urús)

Sr. Joan Pla Bagó) (Junts X Urús)

Sr. Francisco Diaz Gines (Partit Popular)

Secretàra:

Sra. Dolors Porta Pous

 

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i al  la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària  cada dos mesos havent fixada la seva celebració,  per acord plenari,  el primer  dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre a les 16:00 hores  a la Sala de Sessions de l’Ajuntament  (c. Sant Climent, 3) Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania

Convocatòries dels Plens

Si voleu visualitzar les convocatòries dels Plens, podeu accedir-hi aquí.