Grups polítics

D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple de la constitució dels  dos  grups polítics municipals, així com dels seus integrants i portaveus:

 

  • Grup polític municipal de Junts x Urús integrat per la Sra. Montserrat Medalla Vila, alcaldessa d’Urús i els regidors Srs. Jordi Ginesta Puig, Joan Pla Bago i Isidre Ravetllat Lliuret. Actuarà com a portaveu  la Sra. Montserrat Medalla Vila.
  • Grup polític municipal del Partit Popular, integrat pel regidor Sr. Francisco Diaz Gines, qui en será el portaveu