Grups polítics

D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dona compte al Ple de la constitució dels dos grups polítics municipals, així com dels seus integrants i portaveus.